Category Archives: Αφορμές για γκρίνια

Αθηναϊκαί επιστολαί

Αγαπητοί μου
Συλλογίζεσθε, συμπονείτε, αγαπάτε, τα πτωχά παιδία;
Τα φαντάζεσθε καμμίαν φοράν, μέσα εις την ευτυχίαν σας και εις τα αναπαύσεις σας, ν’ αρρωσταίνουν και να μην έχουν τα μέσα να γίνουν καλά, -ούτε δωμάτιον κατάλληλον, ούτε κλίνην καλήν, ούτε ασπρόρουχα, ούτε σκεπάσματα, ούτε θέρμανσιν, ούτε ιατρικά και πολλάκις ούτε… άρτον; – και ονειροπολείτε να ημπορούσατε να τα βοηθήσετε, να τ’ ανακουφίσετε, να τα σώσετε;
Νομίζω ότι σας ακούω. Μου απαντάτε μ’ ένα στόμα, μ’ ένα ναι ζωηρότατον, άξιον της ευαισθησίας σας, της καλωσύνης σας.
Το λέγετε. Αλλ’ ιδού σήμερον ευκαιρία να το αποδείξετε και εμπράκτως.

-Ωπ! για στάσου ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα; Διαφήμιση για τον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1;
-Μή βιάζεσαι αγαπητέ αναγνώστη. Από την γλώσσα φαίνεται ότι δεν είναι σημερινό κείμενο. Τα έχει τα χρονάκια του. Είναι από την «διάπλαση των παίδων» (Ιανουάριος 1896). Δεν το έγραψε κάποια τηλεπερσόνα για να συγκινήσει τον λαό. Δεν το έγραψε η προεδρική σύζυγος του ΑΝΤ1, Μαρία Κωνσταντάτου-Κυριακού. Ο εκδότης της διάπλασης Γρ. Ξενόπουλος το υπογράφει με το ψευδώνυμο Φαίδων. Αλλά ας διαβάσουμε την συνέχεια…

Η Α.Β.Υ η πριγκήπισσα Σοφία, αποφάσισε να ιδρύσει Νοσοκομείον δια τα πτωχά παιδία. Επειδή δε τα χρήματα, τα οποία διαθέτει προς τούτο, δεν αρκούν, έκαμεν έκκλησιν και εζήτησε έρανον όλων των επιθυμούντων να συνεισφέρουν το κατά δύναμιν υπέρ του ευεργετικού της σκοπού.
Αγαπά τα παιδία πολύ η πριγκήπισσα Σοφία. Είνε μήτηρ δύο μικρών αγορίων, καθώς βλέπετε και εις την δημοσιευμένην εικόνα των. Το μεγαλήτερον, ο πρίγκηψ Γεώργιος, ο οποίος μίαν ημέραν θα γίνη βασιλεύς των Ελλήνων, είνε μόλις πενταετής. Ο αδερφός του Αλέξανδρος δεν είνε ακόμη τριών ετών. Εις αυτά τα δύο η ηγεμονική μήτηρ έχει συγκεντρώση όλην την αφοσίωσίν και μακράν όσω το δυνατόν του κόσμου, μακράν των διασκεδάσεων, αγρυπνεί παρά τας μικράς των κλίνας και τα φροντίζει μόνη της και τα περιποιείται, και τα προσέχει, ανυσηχούσα και εις την παραμικράν των αδιαθεσίαν. Αλλά συγχρόνως συλλογίζεται και τας δυστυχείς εκείνας μητέρας, αι οποίαι δεν έχουν τα μέσα όπως Εκείνη να περιποιηθούν τα τέκνα των, συλλογίζεται τα παιδία εκείνα, τα οποία δεν έχουν μητέρας, τα πτωχά και άρρωστα παιδία, τα οποία παραδίδονται εις τον θάνατον χωρίς κανείς να τα περιποιήται, κανείς να τα σώζη… Και η μητρική καρδία της Πριγκιπίσσης μαλάσσεται, και οι οφθαλμοί της δακρύουν και ο νούς της βασανίζεται να εύρη το μέσον να βοηθήση τα δυστυχή εκείνα πλάσματα, όσον είνε δυνατόν καλλίτερον και περισσότερον.

Τι είπατε; Πόσο βολική είναι η φιλανθρωπία από εκείνα τα χρόνια ακόμα, ε; Τι ωραία διαφήμιση για την ευσπλαχνική πριγκήπισσα, τότε. Τι ωραία διαφήμιση, για τον ΑΝΤ1 και τον θίασο των καλλιτεχνών του, που βρίσκουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να διαφημιστούν πατώντας πάνω στην συγκίνηση και την ευαισθησία των τηλεθεατών.
Για να δούμε όμως την συνέχεια του κειμένου

Ούτω συνέλαβε την ευγενή ιδέαν να ιδρύση Νοσοκομείον δια τα πτωχά παιδία. Αλλ’ επειδή μόνη της δεν είνε δυνατόν να το κατορθώση, απευθύνεται σήμερον προς όλας τας φιλοστόργους μητέρας, προς όλα τα ευαίσθητα παιδία, δια να βοηθήσουν το έργον της, διά να συναχθεί το ποσόν, το οποίον χρειάζεται δια την οικοδόμησιν και την λειτουργίαν του Καταστήματος.
Προς τον σκοπόν τούτον θα γίνουν έρανοι, θα γίνουν ευεργετικοί παραστάσεις και πρώτα- πρώτα μια φιλανθρωπική Αγορά, υπό την υψηλήν προστασίαν της Πριγκηπίσσης, εις την οποίαν θα εκποιηθούν υπέρ του Νοσοκομείου, τα διάφορα αντικείμενα τα οποία θα ευαρεστηθούν να στείλουν οι φιλάνθρωποι.
Τρεις κυρίαι εν Αθήναις, η κυρία Φανή Πρετεντέρη Τυπάλδου, η Κυρία Ελένη Χ. Γρίβα και η κυρία Ονωρίνα Κουρκουμέλη, απετέλεσαν, διορισθείσαι υπό της Πριγκηπίσσης, την επιτροπήν, η οποία θα δέχεται τα προσφερόμενα. Εμπρός λοιπόν αγαπητοί μου μικροί και μικραί! Αποστείλατε ό,τι δύνασθε εις μιαν από τας τρεις αυτάς κυρίας. Τα κοράσια ας κάμουν από εν εύμορφον εργόχειρον, τα αγόρια ας στείλουν από εν καλλιτεχνικόν αντικείμενον. Γρήγορα όμως, διότι ο καιρός επείγει. Τα χρήματα, τα οποία θα εισπραχθούν εκ της Αγοράς, θ’ αυξήσουν το κεφάλαιον, το οποίον διαθέτει η Πριγκήπισσα Σοφία, κατ’ αυτόν δεν τον τρόπον θα συνεισφέρετε και σεις υπές της ιδρύσεως του Νοσοκομείου. Οποία ευχαρίστησις να προσθέση κανείς το λιθάριόν του εις τοιούτον οικοδόμημα! Οποία αγαλλίασις να συλλογίζεται ότι συνετέλεσε και αυτός , δια των μικρών του δυνάμεων, εις την σωτηρίαν τόσων μικρών πλασμάτων, τα οποία θα στεγάση, θα θεραπεύση, θα ζωογονήση το Νοσοκομείον των Παίδων.
Με την ελπίδα ότι δεν θα κωφεύσετε εις τοιαύτην πρόσκλησιν. ότι θα θελήσετε δια μικράς θυσίας να κάμετε εν τόσω μέγα καλόν, και ότι θα σπεύσετε ν’ αποστείλετε προς μίαν από τας τρεις κυρίας, όπως σας είπα, ό,τι δυνηθήτε και τάχιστα.
Σας ασπάζομαι με αγάπην
ΦΑΙΔΩΝ

Τις ομοιότητες τις διακρίνετε;
Η παντελής απουσία του κράτους, οι φιλάνθρωποι κυρίαι, οι έρανοι, οι ευεργετικαί παραστάσεις των ηθοποιών… Τόσα κοινά.
Αν η γλώσσα του κειμένου ήταν λίγο πιο σύγχρονη, άνετα θα μπορούσε να το διαβάσει η κυρία Μαρί Κωνσταντάτου -Κυριακού στον σημερινό μαραθώνιο του ΑΝΤ1. Θα έπειθε ίσως περισσότερο με τα λόγια του Ξενόπουλου παρά μ’ αυτό που άκουσα πριν λίγο να λέει: «Είμαστε τόσα εκατομύρια έλληνες… Αν στείλουμε όλοι από 1 ευρώ, θα μαζέψουμε αμέσως το ποσό.»
Μάλιστα… Αυτό θα πει σοσιαλισμός. 1 ευρώ εγώ, 1 ευρώ και ο Κυριακού.
Αγαπητή Μαρί, επειδή δεν έχω ψιλά επάνω μου, σε παρακαλώ πες του Μίνωα να βάλει 1 ευρώ και για μένα. Θα του το χρωστάω. Ο έχων λαμβάνειν, ουδέποτε χάνει.

Advertisements

4 Σχόλια

Filed under Αφορμές για γκρίνια, Κοινωνία

Be large!

Παλιότερα τους ανθρώπους αυτούς τους λέγαμε «κιμπάρηδες».
Σήμερα τους λέμε «large».
Large τύπος, είναι ο ανοιχτοχέρης, ο κουβαρντάς, ο άνθρωπος με ευγενικούς τρόπους.
Large είναι αυτός που το περιττό και το μπόλικο, δεν φαντάζει επάνω του αρχοντοχωριάτικο, αλλά δίνει την απαραίτητη πινελιά για να τονίσει το κιμπαριλίκι του.
Large είναι ο φιλόξενος άνθρωπος που μπορεί να σε κάνει να νοιώσεις όμορφα στον χώρο του, είτε είναι ένα μικρό δυαράκι είτε είναι μια πολυτελέστατη βίλλα, είτε είναι μια στήλη σε ένα περιοδικό, είτε είναι μια ολόκληρη εφημερίδα.
Large είναι ο τύπος που συγχωρεί τα λάθη και τις αδυναμίες των άλλων.
Large είναι ο χορτασμένος άνθρωπος που δεν ζηλεύει τις επιτυχίες των άλλων, ούτε επιχαίρει στις αποτυχίες τους. Δεν θέλει να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα για να νοιώσει ευτυχισμένος.
Large είναι ο άνθρωπος που εκστομίζει ,επειδή έτσι το αισθάνεται, με την ίδια ευκολία τις λέξεις «παρακαλώ» και «ευχαριστώ».
Large είναι ο άνθρωπος που το «οφθαλμός αντί οφθαλμού» δεν του λέει κάτι.
Και τέλος large είναι όποιος μπορεί να δέχεται την σάτιρα και να σκάει έστω κι ένα πικρό χαμόγελο όταν η σάτιρα έχει για στόχο τον ίδιο…

————————————————–
Όλα αυτά είναι σκέψεις που μού γεννήθηκαν από  τον χαμό που γίνεται στα blog την τελευταία περίοδο. Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, είναι η απόλυση  ενός δημοσιογράφου επειδή στο blog του έγραψε μη αρεστά πράγματα στον εκδότη ενός free εβδομαδιαίου εντύπου. 

Καθόλου large τύπος ο εκδότης του free εντύπου.

2 Σχόλια

Filed under Αφορμές για γκρίνια, Μπλογκολογείν

Σταυρο-θηρίο

Στο τηλέφωνο ακούω την μητέρα μου συγκινημένη
-Έστειλαν ένα φάκελο στον πατέρα σου
-Τι φάκελο ρε μάνα;
-Θα στον δείξω όταν ανέβεις για να ψηφίσεις.
-Ποιος τον έστειλε;
-Γράφει Τάδε Ταδόπουλος
Φαρμακοποιός
Υποψήφιος νομαρχιακός σύμβουλος
Μ’ ενδιαφέρον για τους ανθρώπους και τον τόπο.

Αυτά είναι γραμμένα πάνω στο φάκελο, στη θέση αποστολέας.
Στη θέση του παραλήπτη, το όνομα του πεθαμένου εδώ και 3 χρόνια πατέρα μου.
Μέσα στο φάκελο τα έντυπα του υποψηφίου, φωτογραφίες και φυσικά σταυρωμένα  ψηφοδέλτια.
Η μητέρα μου το πήρε …ρομαντικά: «αχ ακόμα τον θυμούνται τον πατέρα σου»
Εγώ  πήρα ανάποδες.  Δεν θέλω ούτε γεφύρια να μου χτίσεις,ούτε ποτάμια να μου φέρεις παπάρα υποψήφιε. Έχω την απαίτηση όμως να ξέρεις αν ζει ή αν πέθανε ο άνθρωπος που του ζητάς να σε ψηφίσει. Και ιδίως όταν ζείτε στην ίδια  μικρή επαρχιακή πόλη και δηλώνεις ότι νοιάζεσαι για τους ανθρώπους και τον τόπο σου. Κατάλαβες σταυρο-θηρίο;

3 Σχόλια

Filed under Αφορμές για γκρίνια, Κοινωνία, Μικρόκοσμος

Media και Μέντιουμ

Aγγελία 1η:

ΣΟΥΝΕΝΤΙΑΤΑ μεγάλο μέντιουμ της Αφρικής-μεγάλος πνευματικός!
Κατέχω κληρονομικό χάρισμα ενόρασης από την οικογένεια Μαντίγκε όπου ανήκω.
Η οικογένειά μου με έμαθε να βοηθώ τους ανθρώπους.
Η εργασία μου είναι απλή και αποτελεσματική.
Όταν βλέπω κάποιον το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο και σίγουρο.
Λύνω κάθε πρόβλημα: ψυχολογικά, ερωτικά, εργασιακά θέματα, πιστωτικά θέματα. Είμαι ειδικός στα προβλήματα ανδρικής ανικανότητας.

Αγγελία 2η :

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ μέντιουμ Σεκούμπα: Αστρολόγος-Μέντιουμ-Μάντης.
Δεν υπάρχει ζωή χωρίς προβλήματα και κανένα πρόβλημα χωρίς λύση…
Ψάχνετε εδώ και πολύ καιρό μια λύση για την ζωή σας;
O Κος Σεκουμπά σας βοηθά να λύσετε κάθε πρόβλημα με εχθρούς, εξετάσεις, δουλειά, εμπόδια, τύχη στoν έρωτα, ανδρική ανικανότητα, προστασία του γάμου.
Ο Κος Σεκουμπά δουλεύει υπεύθυνα, με ταχύτητα και 100% αποτελεσματικότητα. Εγγυημένα αποτελέσματα μέσα σε 48 ώρες. Εργασία και διά αλληλογραφίας.

Οι παραπάνω αγγελίες, όσο γελοίες κι αν ακούγονται, είναι πραγματικές. Η 2η μάλιστα υπάρχει και σήμερα στο site της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ.  Παρόμοιες μπορείτε να βρείτε σε πολλά έντυπα ,σοβαρά ή όχι. Πέρα από το γελοίο του πράγματος όμως, γεννιούνται και κάποια ερωτήματα. Τι συνδυασμό αφέλειας και απελπισίας πρέπει να διαθέτει κάποιος για να προσφεύγει σε κυρίους όπως ο κος Σεκουμπά και ο κύριος Σουνεντιάτα; Γιατί στην εξαπάτηση αφελών και απελπισμένων συμβάλλουν άμεσα με το κύρος τους σοβαρά ΜΜΕ; Έχουν ανάγκη από τα έσοδα τέτοιων ή παρόμοιων μικρών αγγελιών;

4 Σχόλια

Filed under Αφορμές για γκρίνια, Εφήμερες απο-τυπώσεις, Κοινωνία

Άνευ αντικειμένου;

Πες με σχολαστικό.
Πες με ψείρα.
Πες με σπαστικό.
Αλλά πάλι για μικρά πράγματα θα γκρινιάξω. Ακόμα κι αν το σχόλιό σας είναι «εδώ ο κόσμος χάνεται » ή «σιγά μη στάξει η ουρά του γαϊδάρου», εγώ οφείλω να το επισημάνω. Διότι πιστεύω ότι τα κρατικά τουλάχιστον κανάλια θα έπρεπε να έχουν και εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Ή έστω να σέβονται στοιχειωδώς την γλώσσα.

Μεταβατικά είναι τα ρήματα που η ενέργειά τους μεταβαίνει σε κάποιον ή κάτι. Τα ρήματα αυτά απαιτούν υποχρεωτικά την ύπαρξη κάποιου αντικειμένου.
Ένα τέτοιο μεταβατικό ρήμα είναι το «διαπραγματεύομαι» και συντάσσεται με αντικείμενο στην αιτιατική πτώση: «διαπραγματεύομαι κάτι».

Ο Αντώνης διαπραγματεύεται την αγορά ενός οικοπέδου.
Η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται την συγκυριαρχία του Αιγαίου.

Τι θα πεί όμως «ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων δεν διαπραγματεύεται»; Το άκουσα στις ειδήσεις της ΝΕΤ, το βλέπω γραμμένο και στο site της ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν έτσι το είπε ο Καραμανλής ή αν έτσι το κατέγραψαν οι δημοσιογράφοι αλλά η σωστή έκφραση θα ήταν «ο δρόμος των μεταρρυθμίσεων δεν είναι διαπραγματεύσιμος» ή «o δρόμος των μεταρρυθμίσεων είναι αδιαπραγμάτευτος» ή τέλος-τέλος «η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται τις μεταρρυθμίσεις».

Σχολιάστε

Filed under Αφορμές για γκρίνια, Εφήμερες απο-τυπώσεις

Πως να κερδίσεις τις εκλογές (με 50 ευρώ*)

Είδα την διαφήμιση αυτού του βιβλίου στην TV και έψαξα να το βρω στο internet. O τίτλος του βιβλίου είναι «Πώς να κερδίσετε στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και στον υπέρτιτλο γράφει «οδηγός πολιτικής επικοινωνίας». Συγγραφέας του είναι ο επικοινωνιολόγος-διαφημιστής Θανάσης Παπαμιχαήλ και στην παρουσίαση του βιβλίου του γράφει: Συνέχεια

9 Σχόλια

Filed under BookRoom, Αφορμές για γκρίνια, Πολιτικά